Algemene voorwaarden

 • Vita-me is ingeschreven bij de KvK onder nummer 62842196.
 • Vita-me is opgericht door Pleuntje Bovendeert (hierna te noemen: de coach).
 • Vita-me is gevestigd aan Bosscheweg 32, 5281AK Boxtel (Noord-Brabant)
 • Deze algemene voorwaarden zijn zowel schriftelijk als mondeling van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Vita-me en op alle handelingen die daarmee verband houden.
 • Beide gezaghebbende ouders/verzorgers moeten met een kind onder de 16 jaar akkoord gaan met de begeleiding van het kind. De ondertekenende ouder/verzorger draagt er zorg voor, dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de coaching en dat hij/zij hiervoor toestemming geeft. Als de andere ouder/verzorger op enigerlei wijze bezwaar maakt neemt de ondertekenende ouder/verzorger de consequenties daarvan op zich. De coach kan hier geen verantwoording voor dragen.
 • Coachsessies duren 1 tot 1,5 uur zoals voorafgaand afgesproken.
 • Als een afspraak niet door kan gaan moet dit tenminste 24 uur voortijd doorgegeven worden. Dit kan via mail of telefoon (er kan een voicemail bericht ingesproken worden). Als er later dan 24 uur voortijd wordt afgezegd dient de factuur voor de afspraak volledig betaald te worden.
 • De coach verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. De coach kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat.
 • De coach is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door de coach, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de coach. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt Vita-me aan altijd contact op te nemen met de huisarts.
 • Na het kennismakingsconsult en 3 coaching sessies wordt het coachingproces geëvalueerd in een evaluatiegesprek met de ouder. In onderling overleg wordt een nieuw aantal sessies afgesproken of het coachingtraject wordt afgesloten. Als tussentijds blijkt, dat de coaching toch niet naar wens verloopt, of als er een andere reden is om het coachtraject niet voort te zetten is dit zonder opgaaf van redenen mogelijk. Wel met in achtneming van de regel om dit minimaal 24 uur van te voren dit te laten weten.
 • Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen persoonlijke gegevens van het gecoachte kind niet naar buiten worden gebracht, tenzij met instemming van het coachkind.
 • Er zal globaal aan ouders/verzorgers worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan, dit in overleg met het coachkind. Dit is belangrijk om het kind een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.
 • De tarieven voor coaching staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website. Het afgesproken tarief zal worden vermeld in de coachovereenkomst.
 • Er zal na de coachsessie een factuur gestuurd worden die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Als binnen die 14 dagen de betaling nog niet binnen is, zal er één keer een herinnering gestuurd worden. Als deze niet binnen een week betaald is worden de coachsessies opgeschort totdat het te betalen bedrag voldaan is.

Ben je benieuwd of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier.